Prosessikehitys lähtee usein tarpeesta, jossa joko toiminnallinen tai kaupallinen kokonaisuus on tavoitetason alapuolella. Prosessikehitys tarjoaa useita eri vaihtoehtoja parantaa yrityksen kilpailuetua monilla osa-alueilla. Usein kehityksellä pyritään suoraviivaistamaan prosessia. Toisinaan pyritään vähentämään eri osatekijöiden määrää. Yhtenä merkittävänä säästöpotentiaalina on yksinkertaisten toistuvien suoritteiden automatisointi robotiikalla, jolloin ihmisen looginen ajattelu saadaan vapautettua tuottavampaan tekemiseen.

Tyypillinen esimerkki prosessista on tuotteen toimitusprosessi, jossa lähdetään liikkeelle myynti osuudesta ja lopulta toimitetaan tuote toimitusprosessissa, tähän väliin sisältyy prosessista riippuva määrä osakokonaisuuksi.

Prosessien kehittämiseen on useita tapoja sekä menetelmiä. Itse lähden usein liikkeelle nykytilan- ja tavoitetilan kuvaamisesta. Näiden tilojen väliin hahmottelen muutostarpeen aikatauluineen. Tällä tavalla saan asiakkaan ymmärtämään tulevan muutoksen parhaalla tavalla.


Kokonaisuus muodostuu yksittäisistä tuotteista. Yksittäisen tuotteen tulee läpäistä prosessi optimaalisella määrällä ”kättelyitä”. Asiakkaalle tulee antaa valittu määrä informaatiota, jotta haluttu lopputulos saavutetaan mahdollisimman kevyesti. Robotiikalla ja automatisoinnilla on markkinoinnissa, muistutuksissa ja kiinnostuksen ylläpidossa merkittävä rooli.

Tuotteiden prosessiin vaikuttaa niin asiakkaan tyyppi, kuin toimittajan omat prosessit. Useat yritykset, jotka ovat tottuneet toimimaan yritysten kanssa, vieroksuvat kuluttajille suoraan tuotettuja palveluita. Pelko on usein turhaa tai ainakin pääosin, pieni riskimarginaalin lisäys on paikallaan. Toisaalta, kun asiakaskunnan eroavaisuudet ottaa prosessissa huomioon, ei yllätyksiä synny kuluttajienkaan kanssa.